Banner

 Vedtægter for Kirkeby Idrætsforening

§1
Foreningens navn er Kirkeby Idrætsforening
Stiftet den 04.07.1944
Hjemsted er Svendborg Kommune

§2
Foreningens formål er ved idræt og andet kulturelt virke at fremme den enkeltes og fællesskabets sundhed og trivsel.

§3
Foreningen er tilsluttet Danmarks Idrætsforbund og DGI.

§4
1. Som aktive medlemmer kan optages børn og voksne, når de vedkender sig nærværende vedtægter.
2. Bestyrelsen kan udelukke et medlem, når den finder grund dertil.
Det udelukkede medlem kan anke kendelsen på førstkommende general-
forsamling.

§5
1. Foreningen ledes af en bestyrelse bestående af en formand og 8 medlemmer.
2. Bestyrelsen vælger selv sin formand, kasserer og sekretær.
3. Valgbar er ethvert medlem, der er fyldt 16 år.

§6
Medlemskontingent fastsættes på generalforsamlingen.

§7
1. Foreningens medlemmer og bestyrelsesmedlemmer hæfter ikke personlig for foreningen indgåede forpligtigelser, for hvilke alene foreningen hæfter med dens formue.
2. Foreningens medlemmer har ikke nogen forpligtelse over for foreningen ud over kontingenter.
3. Foreningens medlemmer har ikke krav på nogen del af foreningens formue eller udbytte af nogen art.

§8
1. Foreningens højeste myndighed er generalforsamlingen, der afholdes hvert år, i marts måned og annonceres i dagspressen med 14 dages varsel.
2. Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest 7 dage før generalforsamlingen.
3. Kun fremmødte medlemmer, der er fyldt 16 år, har stemmeret.
4. På generalforsamlingen afgøres alle sager ved almindelig stemmeflertal (over halvdelen), dog kræves til udelukkelse af et medlem, samt ændring af disse vedtægter, mindst 2/3 af de afgivne gyldige stemmer for forslaget. Skriftlig afstemning kan efter ønske foretages.
5. Der føres protokol over vedtagne beslutninger.

§9
På generalforsamlingen behandles følgende:    
1. Valg af dirigent.    
2. Valg af stemmeudvalg.    
3. Aflæggelse af beretning.    
4. Forelæggelse af det reviderede regnskab.    
5. Behandling af forslag. 
6. Fastsættelse af kontingenter.
7. Valg af :        
     A: Bestyrelsesmedlemmer              ( 5 stk. i ulige år og 4 stk. i lige år) 
     B: Suppleanter.        
     C: Registreret revisor.        
     D: Bilagskontrollanter.        

     E: Suppleant for bilagskontrollanter. 
     F: Diverse udvalg. 
8. Eventuelt.  

§10
Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes, når flertallet af bestyrelsen finder det fornødent, eller når mindst 1/3 af foreningens aktive medlemmer stiller skriftligt krav herom med forslag til dagsorden. 3/4 af dem der ønsker ekstraordinær generalforsamling skal være mødt.  

§11 Foreningen tegnes ved underskrift af formanden, dog ved køb, salg eller pant-sætning af fast ejendom samt ved optagelse af lån af den samlede bestyrelse.

§12
Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.

§13
Vedtagelse i bestyrelsen kræver, at over halvdelen af bestyrelsen stemmer herfor.

§14 Der føres protokol over vedtagne beslutninger. Protokollen underskrives ved bestyrelsen - senest ved næste møde.

§15
Foreningens regnskabsår går fra 01.01 - 31.12.

§16
1. Foreningen kan kun opløses når 2/3 af deltagerne i 2 på hinanden følgende ekstraordinære generalforsamlinger stemmer herfor ( se indkaldelse §10).
2. ophører foreningen tilfalder foreningens formue idræts- og ungdomsarbejdet i Kirkeby.

 

Således vedtaget den: 26. februar 2007, opdateret 21. februar 2016

 

KIF logoKIF logo